Friday, September 3, 2010

9/3/10

我不喜欢不喜欢又高又漂亮的人, 又小又可爱的狗,又胖又不可爱的猫,又老又可怕的龙,又不喝牛奶又不洗澡,只吃米饭,和讨厌律师的人。 


PINYIN: Wo bu xi huan bu xi huan you gao you piao liang de ren, you xiao you ke ai de gou, you pang you de ai de mao, you lao you ke pai de long, you bu he niu nai you bu xi zao, zhi chi mi fan, he tao yan liu shi de ren. 

No comments:

Post a Comment